Wybory Samorządowe 2018

OBSERWATORIUM WYBORCZE KOD POMORZE WYCHODZI Z CIENIA

Z pewnym niepokojem spoglądamy w przyszłość zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i na przyszłość Polski. Lęk przed nieznanym i nieprzewidywalnym jest czymś normalnym i szeroko opisanym w psychologii. Jako jednostka niewiele możemy zrobić, jako grupa – już zdecydowanie więcej i bardziej świadomie.

Zbliżające się wybory samorządowe są właśnie takim sprawdzianem działania zbiorowego i opanowywaniem lęku przed nieznanym.

- Ale mnie to nie interesuje! – powie niejeden.

Czy na pewno? Przecież sprawy samorządu lokalnego, czy tego chcemy czy nie, dotyczą nas bezpośrednio. Samorząd odpowiada m.in. za: przychodnie zdrowia. żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe, pomoc społeczną, sieć wodno-kanalizacyjną, lokalne drogi, chodniki i oświetlenie ulic, wysypiska śmieci, komunikację publiczną, boiska i parki, biblioteki i domy kultury a także za bezpieczeństwo publiczne, podatki lokalne. Ich jakość zależy w dużej mierze od osób, którym powierzyliśmy pieczę nad ich realizacją i zaufaniem, którym ich obdarzyliśmy. Zatem - Nadal to nas nie interesuje?

To samorządowcy mają prawdziwą władzę i zawiadują 1/3 dochodów Państwa. Oni decydują, ile w mieście będzie żłobków i przedszkoli, czy szkoły będą dobrze wyposażone i ile będzie kosztował bilet autobusowy. To radni zajmują się też np. uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od nich zależy, gdzie będzie można wybudować osiedle, a gdzie duży sklep albo fabrykę. Innymi słowy, decydują o tym, czy w gminie lub mieście da się żyć, a w konsekwencji - jacy będą jego mieszkańcy.

Mając powyższe na uwadze grupa zwykłych ludzi, takich jak Wy, postanowiła włączyć się do prac nad projektem Obserwatorium Wyborczego KOD Pomorze.

Jego celem jest:

-      aktywizacja i wsparcie społeczności lokalnych,

-      pomoc w wyborze lokalnych liderów reprezentujących godnie i w przewidywalny sposób ich mieszkańców,

-      podnoszenie świadomości społecznej i zwiększenie udziału mieszkańców w wyborach lokalnych i referendach,

-      monitorowanie kampanii wyborczej,

-      weryfikację składanych obietnic i możliwości ich realizacji,

-      obserwacja wyborów pod kątem ich przebiegu, możliwych nadużyć i fałszerstw,

-      wspieranie inicjatyw oddolnych w ramach szerokiego forum współpracy międzygminnej.

 

POLITYKA
Na wybory, patrzymy przez pryzmat istniejących partii politycznych, również w samorządach. Wpompowano nam do głów, jedyny możliwy wybór. Albo my, albo oni. Tworzą się opozycje, rodzi się pytanie czyja i wobec kogo?

Łamane są ustalenia, szczuje się przeciwnikiem politycznym. Wodzi się nas na smyczy obietnic i kłamstw. A przecież politycy wywodzą się z nas, nie z innej planety! Dokonaliśmy kiedyś wyboru przy urnie, aby nam służyli. Jeśli jesteśmy przekonani, że im się nie udało - czas na zmianę kierunku i załogi. Tylko musimy sobie uświadomić, że bez nas, nie ma ich. Oni to wiedzą, a większość z Nas, nie dopuszcza takich myśli do siebie. To od radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów zależy, w jakich miastach będziemy żyli. Są jak architekci. Mogą zaprojektować taki dom, w którym będzie się świetnie mieszkać, albo taki, z którego będzie się chciało wyjechać jak najdalej. Zatem nie wybieramy „obcych” lecz naszych sąsiadów, nie partie polityczne a konkretnych ludzi. A takich liderów w każdej społeczności jest sporo, tylko trudno im się przebić przez istniejące i utrwalane układy. Czas to zmienić.

Obserwatorium Wyborcze KOD Pomorze jest projektem ponadpartyjnym. Nie jest nastawiony przeciwko komuś lub czemuś, służyć ma wyborowi najlepszych przedstawicieli do samorządu lokalnego spośród mieszkańców. Służyć ma wsparciem dla lokalnych kandydatów w ramach wyborów samorządowych w 2018r.

PATRZĘ

W miejscu zamieszkania dostrzegamy pozytywne zmiany, ale też mankamenty i niedociągnięcia lokalnej władzy. Z jednych działań jesteśmy dumni, inne nas zawstydzają i denerwują. Najczęściej nie mamy bladego pojęcia o budżecie gminy czy miasta, sposobach jego wydatkowania, planach na „jutro” i tych dalekosiężnych. Zatem trudno nam ocenić stan i kondycję finansową naszego miasta czy gminy oraz przewidzieć kierunki rozwoju. A przecież dostrzegamy ucieczkę młodych do miast, starzenie się społeczności lokalnej, ubożenie części jej mieszkańców, problemy z zatrudnieniem, kłopoty mieszkaniowe itd. Jak temu przeciwdziałać, jak zapobiec?

W ramach projektu Obserwatorium Wyborczego KOD Pomorze opracowano charakterystykę poszczególnych gmin i powiatów z lat 2005-2016 pokazującą na podstawie danych statystycznych zmiany w zakresie:

-      finansów publicznych,

-      ochrony zdrowia, szkolnictwa i opieki,

-      ludności,

-      rynku pracy,

-      drogownictwa,

-      struktury przedsiębiorstw,

-      przemysłu i budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

-      handlu i gastronomii,

-      rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,

-      wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dane te pokazują kierunki i tempo rozwoju poszczególnych gmin i powiatów, uwzględniające dwie pełne kadencje działania samorządu. Pozwala to uwolnić się od podejrzenia stronniczości i upolitycznienia samej analizy.

SŁUCHAM

Nikt lepiej nie opowie o tym, jak się żyje w danej miejscowości niż jej mieszkańcy. Nikt lepiej nie opisze tego co się dzieje, niż lokalne media. Pośrednio wiele powie nam o tym co się dzieje w danej społeczności treść uchwał rady gminy, miasta czy powiatu.

Stąd też projekt Obserwatorium Wyborczego obejmuje przyjrzenie się zarówno składanym mieszkańcom obietnicom wyborczym, jak i sposobom ich realizacji. Przypatrzenie się uchwałom mającym pomóc, wzbogacić lub ułatwić mieszkańcom życie oraz tym, które poza lokalną władzą nie służą nikomu. Traktujemy te dane indywidualnie, w odniesieniu do konkretnego powiatu, gminy lub miasta.

ROZMAWIAM

Skoro chcę słuchać, to muszę się spotkać. Dlatego koniecznym staje się spotkanie z mieszkańcami w ich miejscu zamieszkania. To daje szansę do porozmawiania na nurtujące mieszkańców problemy oraz proponowane przez nich zmiany.

Obserwatorium Wyborcze KOD Pomorze jest właśnie taką platformą spotkania i rozmowy. Przewidziane jest kilkanaście bloków tematycznych służących wyjaśnieniu i opisaniu zasad funkcjonowania w takich obszarach jak: zdrowie, edukacja, pomoc społeczna (przemoc, obowiązek alimentacyjny, opiekun prawny), dziedziczenie (spadki i długi spadkowe, odrzucenie spadku), prawo rolne i obrót ziemią, prowadzenie biznesu (umowy, podatki, postępowania karno-skarbowe, zatrudnienie), księgi wieczyste, ochrona danych osobowych, wypadki i postępowanie rentowe itp. Taka tematyka rozmów pozwala z jednej strony uzyskać konkretną wiedzę przekazaną przez specjalistów z konkretnej dziedziny, z drugiej zaś bardziej świadomie podejść to tematu obietnic wyborczych, możliwości ich realizacji, sposobów finansowania i możliwości ich realizacji przez kandydatów. Możemy różnić się w poglądach, ale MUSIMY umieć ze sobą rozmawiać. Na tym etapie będziemy też uczyli się ze sobą rozmawiać (bez obelg, bez poczucia wyższości i monopolu na wiedzę). A cel zawsze jest jeden – lepsze życie, lepsza przyszłość.

SPRAWDZAM

Sprawdzianem dla nas wszystkich będzie zarówno uczestnictwo w kampanii wyborczej (słucham, pytam, dyskutuję), jak i sam akt wyborczy – dzień głosowania.

Śledząc promowane zmiany w ordynacji wyborczej zdajemy sobie sprawę, że cześć proponowanych rozwiązań ma utrudnić lokalnym liderom start w wyborach samorządowych lub definitywnie uniemożliwić im działanie. Pojawiają się też zagrożenia związane z przebiegiem kampanii wyborczej (dostęp do mediów lokalnych i udział w przydzielonym czasie, sposoby finansowania kampanii), zachowanie ciszy wyborczej przed i w trakcie głosowania. Wreszcie możliwość fałszowania wyników wyborów przez dwie komisje (jedna organizuje same wybory, druga liczy głosy).

Obserwatorium Wyborcze KOD Pomorze przewiduje szkolenie dla członków i obserwatorów komisji wyborczych z zakresu ordynacji wyborczej. Chcielibyśmy również, by mieszkańcy zadbali o przebieg i przejrzystość wyborów samorządowych w 2018 roku poprzez uczestnictwo w pracach poszczególnych komisji (kształtu i zasad działania tych komisji jeszcze nie znamy) i zadbania o przyszłość swojej miejscowości i przyszłych pokoleń.

Znaleźć nas można na Facebooku pod adresem:

https://www.facebook.com/groups/121099708539107/ oraz pod hashtagiem: #ObserwatoriumWyborczeKODPomorze

EKI